Fotografujemy głównie w województwie lubelskim oraz łódzkim, ale oczywiście dojedziemy w każde inne miejsce na terenie Polski czy Europy.
Zarezerwuj termin już teraz, wypełnij formularz:

Imię, Nazwisko (wymagane):

Nr Telefonu:

Adres e-mail (wymagane):

Planowana Data Ślubu:

Lokalizacja (ślubu, wesela):

Wybierz swój Pakiet:

W skali od 1 do 10 jak ważna jest dla Ciebie fotografia? (1 - bez znaczenia, 10 - najważniejsza)

Wiadomość (wymagane):

Krzysztof Laszczyk
tel.: +48 534 114 333
kontakt@fotografia-slubna-piotrkow.pl
 
NIP: 771 259 98 99
REGON: 100500828
Spotkajmy się!

Przetwarzanie Danych Osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”, Administrator niniejszej Strony, niniejszym przekazuje informacje o przetwarzaniu danych osobowych w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (m.in. w celu rozpatrzenia zapytania w sprawie wykonania dzieła) oraz w celu wykonania umowy i marketingu produktów i usług własnych administratora. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krzysztof Laszczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Laszczyk, adres: ul. Dolna 25, 97-300 Piotrków Trybuanlski, NIP 7712599899, REGON 100500828, http://fotografia-slubna-piotrkow.pl;
2) kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych: e-mail: kontakt@fotografia-slubna-piotrkow.pl, tel. 534-114-333, administrator nie ma obowiązku powołania inspektora ochrony danych;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: (a) w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (np. w celu rozpatrzenia zapytania w sprawie wykonania dzieła) oraz, w przypadku zawarcia umowy, w celu wykonania umowy, której stroną Pani/Pan będzie (np. umowy o dzieło – wykonanie sesji fotograficznej) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; (b) dodatkowo – w przypadku zawarcia z Panią/Panem umowy – w celu zabezpieczenia i realizacji  prawnie uzasadnionych interesów administratora (w szczególności w celu umożliwienia administratorowi dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także w przypadku wyrażenia przez Panią/ Pana zgody w celu marketingu własnych produktów lub usług administratora;
4) odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty przetwarzające, którym administrator powierzy dane do przetwarzania w imieniu administratora zgodnie z art. 28 RODO, w szczególności podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, usługi prawnicze, księgowe;
5) Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego);
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą: (a) w celu wskazanym w pkt 3 lit. a) powyżej – przez okres niezbędny do podjęcia i przeprowadzenia działań na żądanie Pani/Pana jako osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także, w przypadku zawarcia z Panią/Panem umowy i w celu wskazanym w pkt 3 lit. b) powyżej – przez okres przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych związanych z zawarciem i wykonaniem umowy; w celu marketingu własnych produktów lub usług administratora – do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, chyba, że administrator ustali wcześniej, że dane się zdezaktualizowały. Administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania Pana/Pani danych osobowych określona w art. 6 ust. 1 RODO;
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do treści swoich danych (w granicach art. 15 RODO), ich sprostowania (w granicach art. 16 RODO), ich usunięcia (w granicach art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w granicach art. 18 RODO), przenoszenia danych (w granicach art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO – w granicach art. 21 RODO;
8) w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu usług i produktów własnych administratora, posiada Pani/ Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/ Pana danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; wycofać zgodę można poprzez skierowanie do administratora oświadczenia w dowolnej formie;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
10)  podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu podjęcia działań na żądanie Pani/Pana jako osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a brak podania danych uniemożliwi podjęcie przez administratora żądanych działań (w tym np. uniemożliwi rozpatrzenie zapytania w sprawie wykonania dzieła), a także uniemożliwi zawarcie i realizację umowy. Brak zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu własnych produktów lub usług administratora, bądź w celu przesyłania informacji handlowej administratora drogą elektroniczną nie rodzi żadnych negatywnych konsekwencji.

South Florida wedding photographers Boca Raton wedding photography fotografia ślubna Lublin
wedding photographers Maine Florida wedding photographer